Prof. dr hab. Zenon MarciniakWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE


1.   Cross-impact w prognozowaniu handlu zagranicznego, współautorstwo, Handel zagraniczny nr 11-12, 1983 .

2.   Zastosowanie metod ekonometrycznych w kierowaniu handlem zagranicznym, Część II, Przykłady ćwiczeń, skrypt SGPiS, Warszawa 1983 - współautorstwo.

3.   Acta Universitatis Łodziensis, Folia oeconomica 35, 1984, Możliwości wykorzystania metody współwiązań w prognozowaniu handlu zagranicznego.

4.   Zastosowanie metod ekonometrycznych w kierowaniu handlem zagranicznym, Część I, Wybrane zagadnienia, skrypt SGPiS, Warszawa 1986 - współautorstwo.

5.   Zastosowanie metod ekonometrycznych w kierowaniu handlem zagranicznym, Część II, Przykłady ćwiczeń, skrypt SGPiS, Warszawa 1986 - współautorstwo, wydanie zmienione.

6.   Metody optymalizacyjne w kierowaniu handlem zagranicznym, opracowanie studialne dla IFGN, Warszawa 1986.

7.   Wpływ zmian w krajowej bazie surowców energetycznych oraz możliwości pozyskania ich z importu na konieczność zmian strukturalnych w gospodarce, współautorstwo trzech opracowań oraz kierowanie dwoma opracowaniami w ramach CPBR 7.1 dla Instytutu Rozwoju Gospodarczego, Warszawa 1987. W opracowaniach tych są przedstawione wyniki badań wpływu zmian podaży podstawowych surowców na produkcję, konsumpcję, eksport i import, optymalne zmiany produkcji podstawowych gałęzi gospodarki. Badania były prowadzone na podstawie przygotowanych przeze mnie programów optymalizacyjnych napisanych w języku FORTRAN.

8.   Wybrane metody badania rynków zagranicznych i handlu zagranicznego, skrypt SGPiS, Warszawa 1987 - redakcja i współautorstwo.

9.   Polski handel zagraniczny w 1988 roku. Raport Roczny. IKiCHZ 1989. Współautorstwo.

10.  Raport o systemie kierowania handlem zagranicznym Polski. IKiCHZ 1988. Współautorstwo. (Importochłonność eksportu Polski, Ocena społecznej efektywności produkcji i eksportu gałęzi i działów gospodarki).

11.   Konkurencyjność polskiego przemysłu w ocenie Banku Światowego - aspekt metodologiczny, Handel zagraniczny 12, 1988.

12. Zarys polityki proeksportowej restrukturyzacji polskiej gospodarki do 2000 roku, IKiCHZ 1990. Współautorstwo.

13. Polski handel zagraniczny w 1989 roku. Raport Roczny. IKiCHZ 1990. Współautorstwo.

14.  Metody badania pozycji konkurencyjnej produktów, grup produktów i przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Handel zagraniczny 1, 1990.

15. Polityka gospodarcza, książka złożona w PWE w 1990 r.

16. Wstęp do polityki gospodarczej, książka wydana w 1990 r. przez IKCiHZ.

17. Industry Brief , Poland, Unido, Regional and Country Studies Branch, Vienna, May 1990.

18. POLAND, Managing the Transition to a Market Economy, książka opublikowana w 1991 przez Blackwell Publishers w Londynie.

19. Wybrane zagadnienia prywatyzacji i restrukturyzacji w sektorze handlu zagranicznego (program sektorowy), IKCiHZ, 1992.

20. Prywatyzacja w handlu zagranicznym, Handel zagraniczny 1992.

21. Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, Oficyna Wydawnicza SGH 2001.

22. Wykorzystanie zróżnicowanych stóp kosztu kapitału do wyceny przedsiębiorstw i oceny projektów inwestycyjnych, kwiecień 2003, rozdział w książce: Efektywność zastosowań systemów informatycznych, tom II, wydanej przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa - Szczyrk 2003.

23. Zarządzanie ryzykiem w sektorze bankowym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej - maj 2003, artykuł w książce "Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po 2004 roku" pod red. G. Wojtkowskiej - nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Oficyna Wydawnicza SGH, 2003.

24. Bazylea 2 i dyrektywy Komisji Unii Europejskiej na temat adekwatności kapitałowej - kwiecień 2004, artykuł w książce "Systemy informatyczne. Bankowość i Finanse", wydanej przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

25. Międzynarodowa konwergencja pomiaru kapitału i standardów kapitałowych - lipiec 2004, artykuł w książce pod red. G. Wojtkowskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, 2004.

26. Kredytowe instrumenty pochodne - rozdział w książce: Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH, Seminaria Naukowe. Rok Akademicki 2005-2006. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2006 oraz redakcja książki.

27.  Redakcja książki: Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH, Seminaria Naukowe. Rok Akademicki 2006-2007. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2007.

28. Zabezpieczenie rezerw walutowych banku centralnego przed ryzykiem zmian kursu walutowego przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych - rozdział w książce: Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH, Seminaria Naukowe. Rok Akademicki 2007-2008. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2008, oraz redakcja tej książki.

29. Zarządzanie rezerwami banku centralnego przed przystąpieniem do strefy Euro - badania statutowe, rozdział w książce "Polska w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008 r.

30. Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego - "Polska w Unii Europejskiej. Wybrane Zagadnienia", 2008 r.

31. Kryzys 2007 - ??? - rozdział w książce: Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH, Seminaria Naukowe. Rok Akademicki 2008-2008. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2009, oraz redakcja tej książki.

32. Polityka EBC a kryzys finansowy - rozdział w książce: Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH, Seminaria Naukowe. Rok Akademicki 2008-2009. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2009, oraz redakcja tej książki.

 

Powrót do poprzedniej strony