Prof. dr hab. Zenon MarciniakWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE


1.   Cross-impact w prognozowaniu handlu zagranicznego, współautorstwo, Handel zagraniczny nr 11-12, 1983 .

2.   Zastosowanie metod ekonometrycznych w kierowaniu handlem zagranicznym, Część II, Przykłady ćwiczeń, skrypt SGPiS, Warszawa 1983 - współautorstwo.

3.   Acta Universitatis Łodziensis, Folia oeconomica 35, 1984, Możliwości wykorzystania metody współwiązań w prognozowaniu handlu zagranicznego.

4.   Zastosowanie metod ekonometrycznych w kierowaniu handlem zagranicznym, Część I, Wybrane zagadnienia, skrypt SGPiS, Warszawa 1986 - współautorstwo.

5.   Zastosowanie metod ekonometrycznych w kierowaniu handlem zagranicznym, Część II, Przykłady ćwiczeń, skrypt SGPiS, Warszawa 1986 - współautorstwo, wydanie zmienione.

6.   Metody optymalizacyjne w kierowaniu handlem zagranicznym, opracowanie studialne dla IFGN, Warszawa 1986.

7.   Wpływ zmian w krajowej bazie surowców energetycznych oraz możliwości pozyskania ich z importu na konieczność zmian strukturalnych w gospodarce, współautorstwo trzech opracowań oraz kierowanie dwoma opracowaniami w ramach CPBR 7.1 dla Instytutu Rozwoju Gospodarczego, Warszawa 1987. W opracowaniach tych są przedstawione wyniki badań wpływu zmian podaży podstawowych surowców na produkcję, konsumpcję, eksport i import, optymalne zmiany produkcji podstawowych gałęzi gospodarki. Badania były prowadzone na podstawie przygotowanych przeze mnie programów optymalizacyjnych napisanych w języku FORTRAN.

8.   Wybrane metody badania rynków zagranicznych i handlu zagranicznego, skrypt SGPiS, Warszawa 1987 - redakcja i współautorstwo.

9.   Polski handel zagraniczny w 1988 roku. Raport Roczny. IKiCHZ 1989. Współautorstwo.

10.  Raport o systemie kierowania handlem zagranicznym Polski. IKiCHZ 1988. Współautorstwo. (Importochłonność eksportu Polski, Ocena społecznej efektywności produkcji i eksportu gałęzi i działów gospodarki).

11.   Konkurencyjność polskiego przemysłu w ocenie Banku Światowego - aspekt metodologiczny, Handel zagraniczny 12, 1988.

12. Zarys polityki proeksportowej restrukturyzacji polskiej gospodarki do 2000 roku, IKiCHZ 1990. Współautorstwo.

13. Polski handel zagraniczny w 1989 roku. Raport Roczny. IKiCHZ 1990. Współautorstwo.

14.  Metody badania pozycji konkurencyjnej produktów, grup produktów i przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Handel zagraniczny 1, 1990.

15. Polityka gospodarcza, książka złożona w PWE w 1990 r.

16. Wstęp do polityki gospodarczej, książka wydana w 1990 r. przez IKCiHZ.

17. Industry Brief , Poland, Unido, Regional and Country Studies Branch, Vienna, May 1990.

18. POLAND, Managing the Transition to a Market Economy, książka opublikowana w 1991 przez Blackwell Publishers w Londynie.

19. Wybrane zagadnienia prywatyzacji i restrukturyzacji w sektorze handlu zagranicznego (program sektorowy), IKCiHZ, 1992.

20. Prywatyzacja w handlu zagranicznym, Handel zagraniczny 1992.

21. Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, Oficyna Wydawnicza SGH 2001.

22. Wykorzystanie zróżnicowanych stóp kosztu kapitału do wyceny przedsiębiorstw i oceny projektów inwestycyjnych, kwiecień 2003, rozdział w książce: Efektywność zastosowań systemów informatycznych, tom II, wydanej przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa - Szczyrk 2003.

23. Zarządzanie ryzykiem w sektorze bankowym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej - maj 2003, artykuł w książce "Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po 2004 roku" pod red. G. Wojtkowskiej - nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Oficyna Wydawnicza SGH, 2003.

24. Bazylea 2 i dyrektywy Komisji Unii Europejskiej na temat adekwatności kapitałowej - kwiecień 2004, artykuł w książce "Systemy informatyczne. Bankowość i Finanse", wydanej przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

25. Międzynarodowa konwergencja pomiaru kapitału i standardów kapitałowych - lipiec 2004, artykuł w książce pod red. G. Wojtkowskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, 2004.

26. Kredytowe instrumenty pochodne - rozdział w książce: Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH, Seminaria Naukowe. Rok Akademicki 2005-2006. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2006 oraz redakcja książki.

27.  Redakcja książki: Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH, Seminaria Naukowe. Rok Akademicki 2006-2007. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2007.

28. Zabezpieczenie rezerw walutowych banku centralnego przed ryzykiem zmian kursu walutowego przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych - rozdział w książce: Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH, Seminaria Naukowe. Rok Akademicki 2007-2008. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2008, oraz redakcja tej książki.

29. Zarządzanie rezerwami banku centralnego przed przystąpieniem do strefy Euro - badania statutowe, rozdział w książce "Polska w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008 r.

30. Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego - "Polska w Unii Europejskiej. Wybrane Zagadnienia", 2008 r.

31. Kryzys 2007 - ??? - rozdział w książce: Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH, Seminaria Naukowe. Rok Akademicki 2008-2008. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2009, oraz redakcja tej książki.

32. Polityka EBC a kryzys finansowy - rozdział w książce: Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH, Seminaria Naukowe. Rok Akademicki 2008-2009. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2009, oraz redakcja tej książki.

33. Monetary Policy in the Final Stage of the Financial Crisis, the chapter in the book "Challenges for the Financial Management in Times of Crisis", book published by Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw, Poland 2010 and the editor of the book.

34. Two Phases of the Financial Crisis and Prospects, chapter in the book "Challenges for the Financial Management in Times of Crisis", book published by Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw, Poland 2010 and the editor of the book.

35. Monetary Policy of the ECB in Relation to the PIIGS Countries, the own study within the statutory research of IHZiSE SGH in the year 2011, part of “The Economic Policy of the Eurozone Countries during the Global Crisis” managed by Prof. Alice Ryszkiewicz.

36. FX Swap as a Tool of Monetary Policy of the NBP in relieving the crisis, the own study within the statutory research IHZiSE SGH in the year 2011 within program “Poland in the European Union” managed by prof. dr hab. Grażyna Wojtkowkiej-Łodej.

37. Long-term Interest Rates in Poland and Countries of the European Union, the own study within the statutory research of IHZiSE SGH in the year 2012 within program “Poland in the European Union” managed by prof. dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej.

38. Polish Participation in IMF aid for Peripheral Eurozone Countries, the own study within the statutory IHZiSE SGH in the year 2012 within program “Economic Policy of the Eurozone Countries during the Global Crisis” managed by prof. dr hab. Alice Ryszkiewicz.

39. The Importance of the CDS Contracts in Revealing the Scale of the Economic Crisis, the own study within the statutory research of IHZiSE SGH in the year 2012 within program “ Economic policy of the euro area countries during the global crisis” managed by prof. dr hab. Alice Ryszkiewicz.

40. The Term Structure of Interest Rates for Government Securities and Interbank Market, and Polish Credit Risk in relation to Other Countries of the European Union two papers within the statutory research of IHZiSE SGH in the year 2013.

41. Monetary Policy of the Central Banks During the Crisis – Assoc. Prof. SGH Zenon Marciniak 2014.

42. Unconventional Monetary Policy of the European Central Bank, and Monetary Policy of the Central Banks of the Czech Republic and Hungary, and Poland in the years 2013-2015 two papers within the statutory research of IHZiSE SGH in the year 2015. (44 pages).

43. Selected Aspects of Functioning of Poland in the European Union. The balance of ten Years of Membership, book in Polish edited by Grażyna Wojtkowska-Łodej and Henryk Bąk, published by Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw, Poland 2014. Zenon Marciniak wrote the chapter Unconventional Monetary Policy.

44. Selected Aspects of Functioning of Poland in the European Union. The balance of ten Years of Membership, book in English edited by Grażyna Wojtkowska-Łodej and Henryk Bąk, published by Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw, Poland 2015. Zenon Marciniak wrote the chapter Unconventional Monetary Policy (44 pages).

45. Selected Problems of Economic Policy of the European Union and the Eurozone during the Financial and Economic Crisis, book in Polish, published by Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw, Poland 2016. Authors: Henryk Bąk, Michał Konopczak, Zenon Marciniak (Part 3, Unconventional Monetary Policy in easing the financial and economic crisis, 280 pages), Alicja Ryszkiewicz, Dobiesław Tymoczko.

 

Powrót do poprzedniej strony